23. 8. 2019  13:31 Filip
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Počiatočné obdobie: 2008/2009 - doktorandské štúdiá - FIIT
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2511V00 D-AI aplikovaná informatika
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Študijný program Aplikovaná informatika vo svojom treťom stupni umožňuje študentom rozvíjať a prehlbovať svoje znalosti a schopnosti metód a prostriedkov informatiky a ich aplikácie v širokom spektre oblastí. Nadväzuje na študijné programy poskytujúce základné metódy a prostriedky informatiky od špecifikácie problémov, cez návrh a implementáciu ich algoritmického i nealgoritmického riešenia, analýzy vlastností riešenia, až po vlastnosti programových a technických prostriedkov informatiky. Súčasťou štúdia sú metódy vedeckej práce, oboznámenie sa súčasným stavom výskumu v predmetnej oblasti výskumu, vyhľadávaním otvorených problémov i samostatná vedecká práca. Absolvent má schopnosť samostatne riešiť náročné vedecké problémy v celej škále oblastí aplikovanej informatiky, v ktorých vie tvorivo uplatňovať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných technológií alebo na bezprostredný vstup na trh práce.