24. 8. 2019  17:28 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Počiatočné obdobie: 2008/2009 - doktorandské štúdiá - FIIT
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2535V02 D-PS programové systémy
Jazyk výučby:slovenský jazyk, anglický jazyk

Charakteristika študijného programu

Študijný program umožňuje absolventovi získať prostredníctvom vedeckého bádania a individuálneho štúdia najvyššie vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatiky a informačných technológií v odbore softvérového inžinierstva, zaoberajúceho sa analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou rozsiahlych softvérových systémov. Doktorandský program Programové systémy, ktorý nadväzuje na študijný odbor Programové a informačné systémy, umožňuje doktorandom orientovať sa na niektorý z otvorených vedeckých problémov, spojených so samotným pojmom programový systém vo všeobecnosti, jeho vlastnosťami a metodológiou jeho vývoja. Špeciálne sa výskum v tomto študijnom programe orientuje najmä na problematiku takých programových systémov, ktoré sú realizáciami informačných systémov a takých informačných systémov, ktoré pôsobia v prostredí heterogénnych informačných zdrojov vrátane internetu. Absolvent má schopnosť samostatne riešiť náročné vedecké problémy, osvojí si teoretické princípy a metodológiu študovaného odboru.