4. 6. 2020  4:46 Lenka
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 35413_3B - Komunikačné a informačné siete (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Komunikačné a informačné siete
Kód predmetu:
35413_3B
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michal Halás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Stanislav Klučik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných a informačných sietí.
 
Podmieňujúce predmety:
 
Stručná osnova predmetu:
Poslucháči získajú vedomosti o sieťových architektúrach, funkciách, protokoloch a aplikáciách komunikačných a informačných sietí. Vrstvový protokolový model, RM OSI, protokol, komunikácia, služby. Fyzická vrstva. Riadenie chybovosti a toku dát, riadenie prístupu na médium. Siete LAN IEEE 802.x. Smerovanie. Riadenie preťaženia, kvalita služby. Sieťový model TCP/IP. Aplikačná vrstva, multimédiá. Rozľahlé siete ISDN, ATM, MPLS, IP. Bezdrôtové a mobilné siete, signalizačné siete. Sieťová bezpečnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
DOSTÁLEK, L. -- KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2000. 426 s. ISBN 80-7226-323-4.
STEVENS, W. -- WRIGHT, G R. TCP/IP illustrated. Vol.2: The implementation. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 1994. 1174 s. ISBN 0-201-63354-X.
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1278-0.
PUŽMANOVÁ, R. TCP/IP v kostce. České Budějovice : Kopp, 2004. 607 s. ISBN 80-7232-236-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky a cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2012.

Typ výstupu: