19. 10. 2019  16:21 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 62391_6I - Zváracie a zlievarenské stroje (MTF - LS 2005/2006)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 62391_6I
Názov predmetu: Zváracie a zlievarenské stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
7,4 %16,7 %29,6 %20,4 %25,9 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Matej Beznák, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: doc. Ing. Matej Beznák, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Typ výstupu: