Oct 16, 2019   12:32 p.m. Vladimíra
Academic information system

Course syllabus 62391_6I - Zváracie a zlievarenské stroje (MTF - LS 2005/2006)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Zváracie a zlievarenské stroje
Kód predmetu: 62391_6I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Matej Beznák, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: