28. 3. 2020  15:41 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZKTD02_6B - Základy konštruovania a technická dokumentácia (MTF - ZS 2011/2012)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZKTD02_6B
Názov predmetu: Základy konštruovania a technická dokumentácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie programov :
I. program : Axonometrické a ortogonálne zobrazenie
II. program : Kreslenie vybraných normalizovanách súčiastok
III. Kreslenie výrobných výkresov súčiastok
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými pravidlami, ktoré súvisia s konštrukčnou prácou.
V predmete získajú študenti prehľad o jednotlivých typoch a prvkoch strojových konštrukcií z hľadiska ich funkcie a vzájomnej funkčnej väzby. Ďalej o druhoch, označovaní a aplikácií technických materiálov, informácie o zásadách potrebných k vyjadrovaniu technických myšlienok a podklady k vyhotoveniu technickej dokumentácie ako základnej metódy inžinierskej práce. Predmet poskytuje poznatky o čítaní a kreslení technických výkresov s poukázaním na využitie CAD systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do predmetu, didaktické ciele. Technická normalizácia -- súčasný stav v normalizácii technických výkresov. Technická dokumentácia, druhy, formáty a skladanie technických výkresov - podľa STN ISO 5457. Mierky pre strojnícke kreslenie - STN ISO 5455. Druhy a hrúbky čiar - podľa STN ISO 128. Popisovanie technických výkresov.

2. Pravouhlé zobrazovanie na niekoľko priemetní. Premietacie metódy (metóda I. kvadrantu, metóda III. kvadrantu). Počet a voľba obrazov - STN 01 3121 - 23. Prerušovanie obrazov. Vytváranie a označovanie rezov a prierezov. Kreslenie prienikov.

3. Kótovanie podľa STN ISO 129. Kreslenie a kótovanie tvarových prvkov: rovinných útvarov, štvorhranov a šesťhranov, valcových, kužeľových, ihlanových a guľových plôch. Kótovanie skosených a zaoblených hrán, - podľa STN ISO 129.

4. Kótovanie rozmerov dier a ich polohy. Kótovanie technologické a funkčné. Kótovanie zápichov, hrán a strediacich jamiek - podľa STN ISO 6411, ryhovanie a vrúbkovanie. Závity -- základné pojmy, kreslenie, kótovanie.

5. Drsnosť povrchu - základné pojmy a definície. Charakteristiky drsnosti povrchu, rozdelenie plôch. Označovanie stavu povrchu na výkresoch - podľa STN EN ISO 1302. Zvláštne úpravy povrchov a ich predpisovanie na výkresoch.

6. Podstata tolerovania a lícovania dĺžkových, uhlových a kužeľových rozmerov. Uloženie, stupne presnosti, sústava jednotnej diery a jednotného hriadeľa. Zapisovanie tolerovaných rozmerov na výkresoch. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžok a uhlových rozmerov a ich označovanie na výkresoch. Druhy, charakteristika a označovanie geometrických odchýlok.

7. Základné rozdelenie a označovanie technických materiálov. Predpisovanie normalizovaných prierezov materiálov - podľa STN ISO 5261-1, STN ISO 01 3142-2.
Základné druhy a charakteristiky namáhania súčiastok.

8. Rozdelenie strojových súčiastok. Skrutky a matice, profily závitov a ich lícovanie. Druhy skrutiek a matíc, ich kreslenie a kótovanie. Podložky a závlačky, kolíky, pozdĺžne a priečne kliny, žliabkové hriadele a náboje, perá.

9. Ložiská -- rozdelenie, charakteristika a kreslenie. Hriadele -- rozdelenie a charakteristika. Hriadeľové tesnenia, zobrazovanie a použitie. Pružiny -- druhy a rozdelenie. Zobrazovanie pružín na výkresoch.

10. Nerozoberateľné spoje. Nitové spoje. Zvárané spoje - podľa STN ISO 2553, druhy a použitie zvarov. Spoje vytvorené spájkovaním a lepením. Kreslenie a označovanie zvarov na technických výkresoch.

11. Mechanické prevody. Ozubené prevody -- charakteristika. Základné parametre ozubení. Zobrazovanie ozubených prevodov na zostavných výkresoch. Zobrazovanie a kótovanie ozubených kolies. Zobrazovanie reťazových, remeňových a trecích prevodov.

12. Konštrukčná dokumentácia -- výkresy súčiastok (odliatky, výkovky...), montážne jednotky, technická správa. Opravy a zmeny na výkresoch. Prehľad ostatných technických výkresov.

13. Racionalizácia prác v procese konštruovania s počítačovou podporou pomocou CAD systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSNÁK, J. -- ULÍKOVÁ, M. Základy strojárstva. Návody na cvičenie. Bratislava: Alfa, MtF Trnava, 1990.
DRASTÍK, F. Technické kreslení podle medzinárodních norem I. Brno: Montanex, 1994.
LEINVEBER, J. -- ŘASA, J. -- VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha : SCIENTIA, 1999. 985 s. ISBN 80-7183-164-6.
MEDVECKÝ, Š. Základy konštruovania. Žilina : Žilinská univerzita, 1999. 599 s. ISBN 80-7100-547-9.
ČILLÍK, L. Úvod do konštruovania. Žilina: VŠDS Žilina, 1996.
SVOBODA, P. Základy konstruování. Brno: PC-DIR Brno, 1997.
HOMIŠIN, J. Základy strojného inžinierstva. Košice: Vienala Košice, 2001.
KRÁL, Š. -- LACKO, F. -- ORAVCOVÁ, J. -- RIEČIČIAROVÁ, E. -- TOMANÍČEK, S. Základy konštruovania a technická dokumentácia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 210 s. ISBN 978-80-227-2644-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5301

ABCDEFX
3,4 %6,8 %14,4 %21,9 %44,5 %9,0 %
Vyučujúci: Ing. Nadežda Hankeová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Horváth (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kerak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kleinedler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Kusá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. František Lacko, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Németh (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jarmila Oravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. František Pecháček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Eva Riečičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Silvia Šebeňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Matúš Vlášek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Zuzicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Radovan Zvolenský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 9. 2012
Schválil: doc. Ing. František Pecháček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Slávka Baričičová dňa 21. 09. 2012.

Typ výstupu: