Feb 26, 2020   8:27 p.m. Viktor
Academic information system

Course syllabus MTPT02_6B - Mechanika tuhých a poddajných telies (MTF - ZS 2012/2013)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MTPT02_6B
Názov predmetu: Mechanika tuhých a poddajných telies
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prezentovať základné poznatky z nasledovných samostatných disciplín mechaniky telies: statika, kinematika a dynamika. Obsahovo sú koncipované tak, aby študent získal základné poznatky o základných hmotných útvaroch v stave rovnováhy, resp. v stave pohybu. Študenti získajú schopnosť analyzovať mechanické systémy z pohľadu statiky, kinematiky a dynamiky. Budú schopní formulovať príslušný problém, zostaviť matematicko-mechanický model, aplikovať zaťažovanie a namáhanie jednoduchších mechanických systémov a riešením získať poznatky o vlastnostiach a správaní sa daného mechanického systému.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy a zákony statiky. Silové sústavy - nahradzovanie a rovnováha. Statická určitosť a neurčitosť mechanických systémov. Väzby. Vnútorné silové účinky
• Rovnováha rovinných útvarov. Statická analýza pohyblivých a nepohyblivých sústav telies. Prútové sústavy. Pasívne odpory.
• Kinematika hmotných tuhých útvarov. Podmienky a princípy pohybu rovinných útvarov. Základné prípady pohybu tuhého telesa. Vzťahy medzi kinematickými veličinami pohybu.
• Kinematická analýza rovinných mechanizmov-analytické metódy riešenia.
• Dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. Metódy zostavovania pohybových rovníc.
• Dynamika tuhého telesa. Pohybové rovnice a ich riešenie.
• Dynamika sústav telies a metódy ich analýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUDRIK, J. -- LABAŠOVÁ, E. -- PEKÁREK, F. -- NAĎ, M. Mechanika tuhých telies. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.
NAĎ, M. -- LABAŠOVÁ, E. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.
BUŠOVÁ, B. -- CABAN, S. -- ŽIARAN, S. Mechanika I: Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 265 s. ISBN 80-227-0831-3.
JANČINA, J. -- PEKÁREK, F. Mechanika II: Kinematika. Bratislava : Alfa, 1987. 335 s.
STRADIOT, J. -- MICHALÍČEK, M. -- ZÁHOREC, O. Mechanika III. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 207 s.
JELEMENSKÝ, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 1: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 151 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2260

ABCDEFX
3,2 %6,0 %12,4 %22,6 %48,1 %7,7 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Kraváriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2012
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Mgr. Alena Kopčanová dňa 02. 07. 2012.

Type of output: