4. 6. 2020  4:35 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 31401_3B - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1
Kód predmetu:
31401_3B
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Váry, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné informácie o legislatíve a normách z oblasti BOZP so zameraním na elektrotechnické zariadenia a požiadavky elektrotechnickej praxe. Informovať o účinkoch elektriny na ľudský organizmus a oboznámiť so základmi poskytovania prvej pomoci. Poskytnúť základné informácie o protipožiarnej ochrane v súvislosti s prevádzkou elektrotechnických zariadení.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy BOZP a vybrané právne predpisy, technická normalizácia a jej význam z hľadiska bezpečnosti práce, označovanie v elektrotechnike, určovanie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, realizácia ochrán pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách budov, vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., základy obsluhy a práce na elektrických inštaláciách budov, pripájanie elektrických zariadení, protipožiarna ochrana, účinky elektriny na ľudský organizmus, prá pomoc pri úrazoch elektrinou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPČA, M. -- PACKA, J. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I (BOZP I), časť prvá - základné normy a predpisy. Bratislava: STU Bratislava, 2008. 91 s. ISBN 978-80-227-2816-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Forma výučby (prednášky, laboratórne cvičenia)
prednášky: dvojhodinové (13 hodín za semester)
cvičenie: 2x 2 hod.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: