1. 4. 2020  4:51 Hugo
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PRAX06_6B - Odborná prax (MTF - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRAX06_6B
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie zadaných úloh.
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikovať získané odborné znalosti pri riešení konkrétneho problému v externej organizácii v rámci riešiteľského kolektívu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pracovná stáž v externej organizácii zaoberajúcej sa problémami aplikovanej informatiky a automatizácie.
• Riešenie čiastkových problémov podľa pokynov vedúceho.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 417

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 9. 2012
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Mgr. Alena Kopčanová dňa 10. 09. 2012.

Typ výstupu: