Feb 17, 2020   2:35 p.m. Miloslava
Academic information system

Course syllabus TPAR06_6B - Technické prostriedky automatizovaného riadenia (MTF - LS 2012/2013)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TPAR06_6B
Názov predmetu: Technické prostriedky automatizovaného riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie semestrálnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z oblasti technických prostriedkov moderných riadiacich systémov. Naučiť princípy výberu a použitia technických prostriedkov v riadiacich systémoch. Naučiť postupy a metódy návrhu technického zabezpečenia riadiacich systémov. Získať praktické skúsenosti v oblasti použitia a programovania technických prostriedkov riadiacich systémov, získať poznatky o moderných prístupoch automatizácie riadenia systémov na báze číslicovej techniky a mikroprocesorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vznik, charakteristika a vývoj automatizačnej techniky. Klasifikácia technických prostriedkov automatického riadenia. Signál ako prostriedok prenosu informácií. Prenos signálu. Statické a dynamické vlastnosti prostriedkov automatického riadenia. Spoľahlivosť technických prostriedkov. Členy pre transformáciu a spracovanie informácií. Regulátory, dynamické vlastnosti spojitých, nespojitých a číslicových regulátorov. Algoritmy číslicových integrátorov a regulátorov. Filtračné členy a galvanické oddelenie signálov. Zosilňovače a tvarovanie signálov. Pasívne, aktívne a číslicové filtre, Prenosové funkcie filtrov. Základné prvky logických obvodov. Tabuľka pravdepodobnosti logických členov. Logické funkcie a ich minimalizácia. Karnaughova mapa. Zákony Boolovej algebry. Kombinačné a sekvenčné obvody. Riadenie objektov na základe programovateľných automatov. Kódovanie a dekódovanie. Prostriedky pre riadenie v reálnom čase. Mikropočítače, architektúra mikropočítača. Popis systémovej zbernice IBM. Popis priebehu signálov čítania a zápisu na systémovej zbernici. Adresovanie zariadení pripojených na systémovú zbernicu IBM PC. Paralelný port Intel , popis režimov. Príklad použitia paralelného portu. Interface, sériové interface RS-232, RS-422,485. Paralelný interface IEEE-488 (GPIB). Prevodníky A/D a D/A. Odmeriavacie systémy, zber a transformácia informácii. Chyby vznikajúce pri meraní. Snímače, snímač ako člen pre získanie informácii. Termoelektrické snímače, termorezistory, riadenie teploty, príklad extrémnej regulácie teploty v peciach. Akčné členy a pohony, analýza vlastností pohonov, návrh regulátora. Zariadenia pre indikáciu. Software pre riadenie a monitoring.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Balátě, J. a kolektív.: Technické prostředky automatického řízení. SNTL/ALFA, Praha.1986.
Danko, J. : Technické prostriedky ASR TP. ES SVŠT Bratislava, 1990.
http://www.eod.gvsu.edu/~jackh/books/plcs/pdf/plcbook5_0.pdf
Hugh Jack:Automating Manufacturing Systems with PLCs. Version 4.9, January 12, 2007.
Vrban, A.: Základy merania a regulácie, STU Bratislava, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1626

ABCDEFX
15,3 %22,3 %25,5 %15,8 %20,8 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2012
Schválil: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Mgr. Alena Kopčanová dňa 13. 06. 2012.

Type of output: