Jun 7, 2020   5:31 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Course syllabus 35036_3I - Šifrovanie v komunikačných sieťach (FEI - ZS 2013/2014)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
35036_3I
Názov predmetu:
Šifrovanie v komunikačných sieťach
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
30 bodov za zadanie, 30 bodov za priebežnú písomku
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké teoretické vedomosti z oblasti kryptologických prostriedkov
využívaných na šifrovanie v počítačových sieťach. Budú prezentované
moderné metódy, pomocou ktorých je možné zabrániť úniku informácií.
Absolvent predmetu bude vedieť formulovať a riešiť neštandardné problémy
v oblasti autentifikácie správ, časových odtlačkov, elektronických
podpisov, vedieť aplikovať a využiť kryptografické primitívy v v 
kryptografických schémach a protokoloch, bude poznať aj schémy zdielania
tajomstva, schémy na bezpečnú skupinovú komunikáciu, generátory
náhodných čísel a bude vedieť používať neštandardné prostriedky na
overovanie integrity správ. Taktiež sa bude orientovať v štandardoch v 
danej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Aplikácie konečných polí pri štúdiu periodických postupností nad konečnými poliami.
2. Spätnoväzobné registre, skladanie aplikácia pri generovaní pseudonáhodných postupností.
3. Hašovacie funkcie, MAC.
4. Protokoly v kryptológii. Základné typy, protokoly na výmenu kľúčov založené na symetrických a asymetrických metódach.
5. Elektronický podpis. Bezpečnosť elektronickej pošty. Bezpečnosť WEBu.
6. Bezpečnosť databázových a operačných systémov.
7. Generátory pseudonáhodných čísel. Konštrukcia generátorov pre potreby kryptografie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone: Handbook of Applied Crytography. http://cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
W. Stallings: Cryptography and Network Security. Prentice Hall, New Jersey, 1999

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 185

A
B
CDE
FX
36,8 %
25,4 %
17,3 %
13,5 %
6,5 %
0,5 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
18. 3. 2013
Schválil:
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Type of output: