6. 4. 2020  22:29 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35036_3I - Šifrovanie v komunikačných sieťach (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Šifrovanie v komunikačných sieťach
Kód predmetu: 35036_3I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké teoretické vedomosti z oblasti kryptologických prostriedkov
využívaných na šifrovanie v počítačových sieťach. Budú prezentované
moderné metódy, pomocou ktorých je možné zabrániť úniku informácií.
Absolvent predmetu bude vedieť formulovať a riešiť neštandardné problémy
v oblasti autentifikácie správ, časových odtlačkov, elektronických
podpisov, vedieť aplikovať a využiť kryptografické primitívy v v 
kryptografických schémach a protokoloch, bude poznať aj schémy zdielania
tajomstva, schémy na bezpečnú skupinovú komunikáciu, generátory
náhodných čísel a bude vedieť používať neštandardné prostriedky na
overovanie integrity správ. Taktiež sa bude orientovať v štandardoch v 
danej oblasti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Aplikácie konečných polí pri štúdiu periodických postupností nad konečnými poliami.
2. Spätnoväzobné registre, skladanie aplikácia pri generovaní pseudonáhodných postupností.
3. Hašovacie funkcie, MAC.
4. Protokoly v kryptológii. Základné typy, protokoly na výmenu kľúčov založené na symetrických a asymetrických metódach.
5. Elektronický podpis. Bezpečnosť elektronickej pošty. Bezpečnosť WEBu.
6. Bezpečnosť databázových a operačných systémov.
7. Generátory pseudonáhodných čísel. Konštrukcia generátorov pre potreby kryptografie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone: Handbook of Applied Crytography. http://cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
W. Stallings: Cryptography and Network Security. Prentice Hall, New Jersey, 1999

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa skladá z prednášok a cvičení. V priebehu semestra vypracujú študenti
zadanie v písomnej forme, ktoré bude prezentované ostatným poslucháčom.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Typ výstupu: