18. 9. 2020  18:50 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SWI - Softvérové inžinierstvo (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-SWI
Názov predmetu:
Softvérové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test s váhou 20% celkového hodnotenia. Semestrálny projekt počas semestra je s váhou 40% z celkového hodnotenia.
Podmienkou prístupu na skúšku je odovzdanie semestrálnej práce a aspoň 50% úspešnosť na priebežnom písomnom teste. Záverečný test je rozsahu 40% celkového hodnotenia. Známky sú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI.
 
Výsledky vzdelávania:
Základy softvérového inžinierstva so zameraním na praktické postupy, ktoré sa používajú pri vývoji veľkých a zložitých softvérových systémov. Výučba pokryje všetky etapy životného cyklu softvéru – analýzu a špecifikáciu požiadaviek, návrh, čiastočne implementáciu a testovanie. Zameranie bude aj na ďalšie aspekty vývoja softvéru, najmä na projektový manažment, manažment zmien, znovupoužitie softvéru, rapídny vývoj a bezpečnosť v softvérovom inžinierstve. Súčasťou výučby bude aj oboznámenie sa s jazykom na modelovanie UML.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Systemové a softvérové inžinierstvo
2. Kritické systémy
3. Softvérový proces
4. Projektový manažment a manažment zmien
5. Špecifikácia softvéru
6. Modelovanie systémov
7. Návrh architektúry
8. Objektovo orientovaný návrh
9. Rapídne a extrémne programovanie
10. Recyklácia a opätovné použitie softvéru
11. Testovanie softvéru
12. Bežpečnosť v softvérovom inžinerstve
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SOMMERVILLE, I. Software engineering. Harlow : Pearson Education Limited, 2004. 759 s. ISBN 0-321-21026-3.
SOMMERVILLE, I. Softwarové inženýrství. Brno : Computer Press, 2013. 680 s. ISBN 978-80-251-3826-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 810

AB
C
D
E
FX
6,8 %
10,6 %
23,5 %
29,4 %28,9 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Ondrej Gallo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2015
Schválil:
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2015.

Typ výstupu: