18. 9. 2020  19:47 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SWI - Softvérové inžinierstvo (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Softvérové inžinierstvo
Kód predmetu: B-SWI
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Ondrej Gallo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Základy softvérového inžinierstva so zameraním na praktické postupy, ktoré sa používajú pri vývoji veľkých a zložitých softvérových systémov. Výučba pokryje všetky etapy životného cyklu softvéru – analýzu a špecifikáciu požiadaviek, návrh, čiastočne implementáciu a testovanie. Zameranie bude aj na ďalšie aspekty vývoja softvéru, najmä na projektový manažment, manažment zmien, znovupoužitie softvéru, rapídny vývoj a bezpečnosť v softvérovom inžinierstve. Súčasťou výučby bude aj oboznámenie sa s jazykom na modelovanie UML.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Systemové a softvérové inžinierstvo
2. Kritické systémy
3. Softvérový proces
4. Projektový manažment a manažment zmien
5. Špecifikácia softvéru
6. Modelovanie systémov
7. Návrh architektúry
8. Objektovo orientovaný návrh
9. Rapídne a extrémne programovanie
10. Recyklácia a opätovné použitie softvéru
11. Testovanie softvéru
12. Bežpečnosť v softvérovom inžinerstve
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SOMMERVILLE, I. Software engineering. Harlow : Pearson Education Limited, 2004. 759 s. ISBN 0-321-21026-3.
SOMMERVILLE, I. Softwarové inženýrství. Brno : Computer Press, 2013. 680 s. ISBN 978-80-251-3826-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Členenie predmetu je 2/2, teda prednášky tvoria 50% a cvičenia 50% času. Priebežný test v polovici semestra s váhou 20% celkového hodnotenia. Semestrálny projekt je s váhou 40% z celkového hodnotenia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra bude jeden písomný test s váhou 20% celkového hodnotenia. Semestrálny projekt počas semestra je s váhou 40% z celkového hodnotenia.
Zápočet sa prideľuje za odovzdanú semestrálnu prácu a aspoň 50% úspešnosť na priebežnom písomnom teste. Záverečný test je rozsahu 40% celkového hodnotenia. Známky sú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2015.

Typ výstupu: