Apr 9, 2020   2:55 a.m. Milena
Academic information system

Course syllabus I-MME - Moderné materiály pre elektrotechniku (FEI - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MME
Názov predmetu: Moderné materiály pre elektrotechniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná elektrotechnika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Meracia a informačná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Všetky cvičenia v priebehu semestra budú laboratórne, na začiatku semestra si študenti vyberú jednu tému z preberanej látky a túto spracujú vo forme semestrálneho projektu. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester, ďalej vypracovať, odovzdať a obhájiť laboratórne protokoly a na konci semestra prezentovať semestrálnu prácu na vybranú tému. Za úspešne absolvované cvičenia a odovzdanie protokolov môže študent získať celkove 30 bodov. Za prezentáciu semestrálneho projektu na konci semestra môže študent získať najviac 30 bodov. Na skúške môže študent získať maximálne 40 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent poznatky z merania a hodnotenia vybraných fyzikálnych, štrukturálnych, elektromagnetických a optických vlastností materiálov, ďalej cielene vybraných poznatkov z oblasti elektricky vodivých materiálov, supravodičov, amorfných materiálov, dielektrických a magnetických materiálov, kompozitných a nanočasticových materiálov, materiálov pre optickú komunikačnú techniku a priemyselné senzorické aplikácie. Nadobudnuté poznatky a získané zručnosti pri testovaní a hodnotení vybraných parametrov materiálov počas semestra budú pre absolventa predmetu cenným zdrojom informácií pre prax v oblasti elektrotechniky, materiálového inžinierstva a príbuzných odvetví priemyslu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy a rozdelenie materiálov
2. Štruktúra materiálov
3. Elektricky vodivé materiály
4. Fyzikálne základy supravodivosti a vysokoteplotné supravodiče
5. Dielektrické materály
6. Magnetické materiály
7. Kompozitné materiály pre VF elektroniku
8. Nanočasticové a amorfné materiály
9. Materiály pre optickú komunikačnú techniku
10. Optické materiály pre priemyselné senzorické aplikácie
11. Materiály budúcnosti (nanorúrky s hrúbkou atómu, inteligentné (smart) materiály, magnetické kvapaliny, grafén, materiály na báze supermriežok, metamateriály so zápornou permitivitou, permeabilitou a indexom lomu, chirálne materiály, atď.).
12. Exkurzia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KITTEL, C. Úvod do fyziky pevných látek: Z amer.orig. Praha : Academia, 1985. 598 s.
VALKO, P. Supravodivosť. Zlín : Kniha ZLIN, 2011. 380 s. ISBN 978-80-87497-44-9.
MENTLÍK, V. Dielektrické prvky a systémy. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 235 s. ISBN 80-7300-189-6.
POLJAK, F. Dielektriká. Izolanty. Bratislava : Alfa, 1983. 169 s.
O HANDLEY, R C. Modern magnetic materials, principles and applications. USA: John Willey and Sons, 2000. 740 s. ISBN 0-471-15566-7.
MÉNDEZ, A. -- MORSE, T. Specialty Optical Fibers Handbook. Oxford : Elsevier Inc., 2007. 798 s. ISBN 978-0-12-369406-5.
KITTEL, C. Introduction to Solid State Physics. John Wiley, 2005. 680 s. ISBN 0-471-41526-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ABCDEFX
53,3 %26,7 %6,7 %13,3 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mariana Ušáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 5. 2015
Schválil: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 23. 05. 2015.

Type of output: