19. 9. 2019  8:22 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MA1 - Matematická analýza 1 (SvF - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B-MA1
Názov predmetu: Matematická analýza 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné písomné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z diferenciálneho a integrálneho počtu reálnej funkcie jednej reálnej premennej. Osvojí si vedomosti o postupnostiach a číselných radoch, mocninových a Fourierove radoch ako aj o ortogonálnych systémoch funkcií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vlastnosti funkcí jednej reálnej premennej.
• Diferenciálny počet reálnej funkcie jednej reálnej premennej.
• Použitie diferenciálneho počtu na zisťovanie vlastností funkcií.
• Určitý integrál funkcie jednej reálnej premennej.
• Neurčitý integrál , metódy jeho výpočtu a jeho vzťahy k určitému integrálu.
• Postupnosti , číselné a funkcionálne rady.
• Mocninové a Fourierove rady.
• Ortogonálne systémy funkcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GEORG, T. -- FINNEY, R. Calculus. New York: Addison-Wesley Publishin Company, 1994. 1004 s. ISBN 0-201-54977-8.
ELIÁŠ, J. -- KAJAN, J. -- HORVÁTH, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky 2. Bratislava: ALFA Bratislava, 1966. 318 s.
HANDLOVIČOVÁ, A. -- ŠIRÁŇ, J. -- MIŠŠÍK, L. -- SCHNEIDER, Z. Riešené úlohy z matematiky I, STU, Bratislava, 1998. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1024-5.
BLATTER, C. Analysis 1. Berlin : Springer Verlag, 1977. 204 s.
BLATTER, C. Analysis 2. Berlin : Springer Verlag, 1974. 180 s.
BRABEC, J. -- MARTAN, F. -- ROZENSKÝ, Z. Matematická analýza 1. Praha : SNTL, 1985. 482 s.
DAVIS, L. Technical mathematics with calculus. New York : Macmillan Publishing Company, 1990. 935 s. ISBN 0-02-946022-0.
ŠULKA, R. -- MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.
Kálnová, Handlovičová, Mišík, Širáň: Riešené úlohy z matematiky II. Skriptum STU, 2000. Bratislava: vydavateľstvo STU Bratislava, 2000. 186 s. ISBN 80-227-1344-9.
IVAN, J. Matematika I. Bratislava: ALFA, 1983. 704 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
18,0 %7,0 %32,0 %13,0 %29,0 %1,0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 6. 2017
Schválil: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 09. 06. 2017.

Typ výstupu: