6. 12. 2019  13:30 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-VPBM - Vybrané problémy z betónových mostov (SvF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-VPBM
Názov predmetu: Vybrané problémy z betónových mostov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Mosty zo železového, predpätého betónu -- vlastnosti materiálov a ich vplyv na statické pôsobenie mostov. Vplyv zmeny statického systému počas výstavby na napätosť betónových mostov. Základné statické sústavy, tvar a hlavné rozmery nosných konštrukcií doskových, trámových, rámových, oblúkových, zavesených. Prefabrikácia v mostnom staviteľstve.
Návrh štíhlych mostných pilierov. Seizmické zaťaženie a zaťaženie vetrom mostov
Opravy, rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Klasické a nové materiály používané pri výstavbe betónových mostov, ich vlastnosti.
- Charakteristické nosné konštrukcie betónových mostov.
- Možnosti realizácie -- rôzne technológie výstavby betónových mostov.
- Statické pôsobenie betónových mostov s ohľadom na postup výstavby a typ nosnej konštrukcie.
- Seizmické zaťaženie mostov, zaťaženie od vetra
- Návrh spodnej stavby -- stíhle piliere
- Hospodárenie s mostami -- opravy, rekonštrukcie, zosilňovanie mostov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENN, C. Prestressed Concrete Bridges. Basel: Birkhäuser Verlag , 1990. 535 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 8. 2015
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 08. 2015.

Typ výstupu: