12. 11. 2019  2:33 Svätopluk
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-VPBM - Vybrané problémy z betónových mostov (SvF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Vybrané problémy z betónových mostov
Kód predmetu: D1-VPBM
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Mosty zo železového, predpätého betónu -- vlastnosti materiálov a ich vplyv na statické pôsobenie mostov. Vplyv zmeny statického systému počas výstavby na napätosť betónových mostov. Základné statické sústavy, tvar a hlavné rozmery nosných konštrukcií doskových, trámových, rámových, oblúkových, zavesených. Prefabrikácia v mostnom staviteľstve.
Návrh štíhlych mostných pilierov. Seizmické zaťaženie a zaťaženie vetrom mostov
Opravy, rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Klasické a nové materiály používané pri výstavbe betónových mostov, ich vlastnosti.
- Charakteristické nosné konštrukcie betónových mostov.
- Možnosti realizácie -- rôzne technológie výstavby betónových mostov.
- Statické pôsobenie betónových mostov s ohľadom na postup výstavby a typ nosnej konštrukcie.
- Seizmické zaťaženie mostov, zaťaženie od vetra
- Návrh spodnej stavby -- stíhle piliere
- Hospodárenie s mostami -- opravy, rekonštrukcie, zosilňovanie mostov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENN, C. Prestressed Concrete Bridges. Basel: Birkhäuser Verlag , 1990. 535 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 08. 2015.

Typ výstupu: