19. 8. 2019  8:52 Lýdia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TERM - Termomechanika (SvF - ZS 2016/2017)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Termomechanika
Kód predmetu: I1-TERM
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Gabriel Arbet (cvičiaci)
doc. Ing. Belo Füri, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ingrida Skalíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky zo základných energetických bilancií v tepelných zariadeniach, z tepelných procesov a chovania sa pracovných látok v energetických zariadeniach. Pochopí princípy tepelných obehov na premenu energie. Získa poznatky o základných spôsoboch prenosu energie formou tepelných tokov vedením, konvekciou, žiarením a ich kombináciou.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Predmet, metóda, základné pojmy, stavové veličiny.
• Ideálny plyn, základné zákony a vzťahy medzi stavovými veličinami .
• Stacionárne procesy v otvorenom systéme. Základné termodynamické procesy.
• Porovnávacie obehy. Termická a termodynamická účinnosť.
• Reálne plyny, vlastnosti, stavové rovnice. Obeh kompresora, tepelného čerpadla, obehy chladiacich zariadení.
• Prenos tepelnej energie -- zákl. pojmy a spôsoby prenosu. Diferenciálna rovnica vedenia tepla. Stacionárne vedenie tepla v rovinnej stene a valcovej stene
• Nestacionárne vedenie tepla jednorozmerné bez vnútorného zdroja.
• Prenos tepla prúdením, pojmy. Newtonov zákon. Teória podobnosti, podstata, význam, využitie. Prenos tepla voľnou konvekciou do obmedzeného priestoru.
• Prestup tepla pri fázových premenách -- kondenzácia, pri vare.
• Prenos tepla žiarením. Základné pojmy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KABÁT, E. -- HORÁK, M. Prenos tepla. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 129 s. ISBN 80-227-1409-7.
KABÁT, E. Termomechanika: Termokinetika. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 176 s.
INCROPERA, F P. -- DEWITT, D P. -- BERGMAN, T. -- LAVINE, A S. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Hoboken : John Wiley & Sons, 2007. 997 s. ISBN 0-471-45728-0.
FERSTL, K. -- MASARYK, M. Prenos tepla. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 424 s. ISBN 978-80-227-3534-6.
WINTERBONE, D E. Advanced Thermodynamics for Engineers. London : Arnold A memeber of the Hodder Headline Group, 1997. 378 s. ISBN 0-340-67699-X.
CENGEL, Y A. -- BOLES, M A. Thermodynamics: An Engineering Approach. Boston : WCB/McGraw-Hill, 1998. 1010 s. ISBN 0-07-115247-4.
HAVELSKÝ, V. -- FÜRI, B. Chladenie: Základy techniky chladenia a tepelných čerpadiel. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 255 s. ISBN 80-227-0250-1.
FÜRI, B. -- KURČOVÁ, M. Termomechanika. Cvičenia. Bratislava: Vydavateľstvo STU Bratislava, 2014. 350 s. ISBN 978-80-227-4132-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: HARMONOGRAM PREDNÁŠOK:
1. Termodynamický systém a okolie, stavové veličiny a procesové veličiny.
2. Vlastnosti pracovnej látky, a popis modelmi ideálneho plynu a pár.
3. Zmesi ideálnych plynov, vlhký vzduch
4. Prvý zákon termodynamiky a jeho aplikácia na vratné termodynamické procesy a obehy
5. Druhý zákon termodynamiky, pojem entropie.
6. Reálne plyny, vlastnosti, stavové rovnice, diagramy vlastností reálnych pár.
7. Obeh piestového kompresora, chladiaci obeh a obeh tepelného čerpadla
8. Výmenníky tepla. Bilančné rovnice výmenníkov tepla. Logaritmická stredná teplota
9. Návrhový výpočet výmenníkov tepla.
9. Metóda NTU pre charakteristiku práce výmenníkov tepla
10. Prenos tepla, základné pojmy. Diferenciálne rovnice vedenia tepla.
11. Prenos tepla prúdením, základné pojmy. Newtonov ochladzovací zákon. Teória podobnosti.
Prenos tepla voľnou konvekciou a vynútenou konvekciou.
12. Prestup tepla pri fázových zmenách -- vyparovanie, kondenzácia
13. Prenos tepla sálaním. Základné pojmy a rovnice sálavého prenosu tepla

Harmonogram cvičení:
1. týždeň: Úvod a organizácia cvičení. Základné pojmy. Príklady na stavovú rovnicu.
2. týždeň: Príklady na zmesi ideálnych plynov a na vlastnosti spalín.
3. týždeň: Príklad na priamy a nepriamy Carnotov - obeh.
4. týždeň: Práca s diagramami na reálne látky, vodná para a chladivá.
5. týždeň: Príklady na C-Rankinove obehy s vodnou parou.
6. týždeň: Príklady na parný kompresorový obeh chladiaceho stroja a tepelného čerpadla.
7. týždeň: Príklady na procesy s vlhkým vzduchom.
8. týždeň: Príklady na návrhový obeh výmenníkov tepla.
9. týždeň: Príklad na metódu NTU -- charakteristík výmenníkov tepla
10. týždeň: Úlohy vedenia tepla. Stacionárna a nestacionárna kondukcia.
11. týždeň: Príklady na prenos tepla pri voľnom a vynútenom prúdení.
12. týždeň: Príklady na prenos tepla pri skupenských zmenách.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 24. 02. 2016.

Typ výstupu: