20. 10. 2020  6:19 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BTH_C - Bachelor Thesis (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu:
Bachelor Thesis
Kód predmetu:
B1-BTH_C
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Danka Barloková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jozef Dický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivana Mahríková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oto Makýš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Martin Ondrášik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Orfánus, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Využitie poznatkov nadobudnutých počas celého bakalárskeho štúdia, s dôrazom na predmety jadra znalostí. Cieľom je vypracovanie ucelenej samostatnej práce, ktorou sa preukáže schopnosť samostatne pracovať, využívať postupy navrhovania ktoré predpisujú STN a EN, zvládnuť experimentálnu prácu a vyhodnotenie nameraných výsledkov, ukázať schopnosť orientovať sa v našej a zahraničnej odbornej literatúre.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Statics of Structures a úspešne absolvované Theory of Elasticity
 
Stručná osnova predmetu:
Vzhľadom na širokú škálu problémov, ktoré súvisia s inžinierskymi konštrukciami a dopravnými stavbami, budú záverečné práce orientované na jednotlivých katedrách tak, aby odrážali súčasnú úroveň navrhovania v SR, ale aj prístupy k riešeniu čiastkových úloh výskumu. Záverečné práce budú mať preto charakter:
prevažne rešeršný s jednoduchšími aplikáciami návrhov konštrukčných prvkov alebo celkov;
projektový s prevažujúcou zložkou statického návrhu pri zachovaní primeraného rozsahu konštrukčného a technologického návrhu;
výskumný, zameraný na metodicky správne zvládnutie experimentálnych postupov a ich vyhodnotenia s možným využitím v čiastkových úlohách odborných katedier.a
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: seminár k záverečnej práci, vypracovanie štúdie, výpočty objektov
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
komplexné zhodnotenie splnenia zadanej témy práce
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: