22. 10. 2020  17:22 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BTH_C - Bachelor Thesis (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-BTH_C
Názov predmetu: Bachelor Thesis
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Vzhľadom na širokú škálu problémov, ktoré súvisia s inžinierskymi konštrukciami a dopravnými stavbami, budú záverečné práce orientované na jednotlivých katedrách tak, aby odrážali súčasnú úroveň navrhovania v SR, ale aj prístupy k riešeniu čiastkových úloh výskumu. Záverečné práce budú mať preto charakter:
prevažne rešeršný s jednoduchšími aplikáciami návrhov konštrukčných prvkov alebo celkov;
projektový s prevažujúcou zložkou statického návrhu pri zachovaní primeraného rozsahu konštrukčného a technologického návrhu;
výskumný, zameraný na metodicky správne zvládnutie experimentálnych postupov a ich vyhodnotenia s možným využitím v čiastkových úlohách odborných katedier.a


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: