17. 7. 2019  16:52 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-BP_I - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Bakalárska práca
Kód predmetu: B1-BP_I
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Dický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Galliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Kapusta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Králik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Tvrdá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Véghová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Využitie poznatkov nadobudnutých počas celého bakalárskeho štúdia, s dôrazom na predmety jadra znalostí. Cieľom je vypracovanie ucelenej samostatnej práce, ktorou sa preukáže schopnosť samostatne pracovať, využívať postupy navrhovania ktoré predpisujú STN a EN, zvládnuť experimentálnu prácu a vyhodnotenie nameraných výsledkov, ukázať schopnosť orientovať sa v našej a zahraničnej odbornej literatúre.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Statika a úspešne absolvované Pružnosť a pevnosť a (úspešne absolvované Stavebná mechanika alebo súbežne zapísané Stavebná mechanika)
 
Stručná osnova predmetu:
Vzhľadom na širokú škálu problémov, ktoré súvisia s inžinierskymi konštrukciami a dopravnými stavbami, budú záverečné práce orientované na jednotlivých katedrách tak, aby odrážali súčasnú úroveň navrhovania v SR, ale aj prístupy k riešeniu čiastkových úloh výskumu. Záverečné práce budú mať preto charakter:
- prevažne rešeršný s jednoduchšími aplikáciami návrhov nosných prvkov alebo celkov;
- projektový s prevažujúcou zložkou statického návrhu pri zachovaní primeraného rozsahu konštrukčného a technologického návrhu;
- výskumný, zameraný na metodicky správne zvládnutie experimentálnych postupov a ich vyhodnotenia s možným využitím v čiastkových úlohách odborných katedier.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra je podľa témy záverečnej práce uvedená v jej zadaní

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: komplexné zhodnotenie splnenia zadanej témy práce
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: