Oct 22, 2019   11:40 a.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus B1-BP_S - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BP_S
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: stavby na tvorbu a ochranu prostredia - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Hydrológia (B1-HYD) a úspešne absolvované Betónové prvky (B1-BPR) a úspešne absolvované Mechanika zemín (B1-MZE) a úspešne absolvované Životné prostredie a hygiena ŽP (B1-ZPHZP)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontroly rozpracovania po etapách
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
- Spracovanie metodiky záverečnej bakalárskej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
- Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských, projektových alebo laboratórnych prác.
- Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
- Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie odporúčaní pre prax.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa pokynov vedúceho záverečnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Bakalársku prácu vedú profesori, docenti, odborní asistenti s titulom PhD. a odborní asistenti
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

ABCDEFX
45,5 %29,5 %22,7 %2,3 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: