Oct 19, 2019   2:40 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus B1-BP_S - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Bakalárska práca
Kód predmetu: B1-BP_S
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Zbyněk Bajtek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Danka Barloková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Dana Baroková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľudmila Bartošová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Cabadaj, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Silvia Cápayová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Danáčová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Mahríková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Minárik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľudovít Možiešik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Psotný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Rakšányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Skalík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Monika Súľovská, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Tóthová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Hydrológia a úspešne absolvované Betónové prvky a úspešne absolvované Mechanika zemín a úspešne absolvované Životné prostredie a hygiena ŽP
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
- Spracovanie metodiky záverečnej bakalárskej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
- Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských, projektových alebo laboratórnych prác.
- Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
- Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie odporúčaní pre prax.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa pokynov vedúceho záverečnej práce.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenie, záverečná práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: kontrola kompletnosti a správnosti spracovania zadanej témy
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: