18. 10. 2019  5:52 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-BP_S - Bakalárska práca (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-BP_S
Názov predmetu: Bakalárska práca
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
Obsah predmetu:
- Štúdium odbornej literatúry, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
- Spracovanie metodiky záverečnej bakalárskej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
- Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských, projektových alebo laboratórnych prác.
- Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov.
- Zovšeobecnenie dosiahnutých výsledkov alebo riešení, vyvodenie záverov a formulovanie odporúčaní pre prax.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: