Jul 18, 2019   10:06 p.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus B1-CADW2_C - CAD in Water Engineering 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-CADW2_C
Názov predmetu: CAD in Water Engineering 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, získanie klasifikovaného zápočtu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je orientovaný na detailné a konkrétne využitie softwareových aplikácií umožňujúcich riešenie bakalárskej práce s konkrétnym zameraním. Študent získa schopnosť využívať rôzne druhy softwareov, syntetizovať výsledky dielčej práce a ich kumuláciou generovať celistvý projekt. Dôraz bude kladený na riešenie komplexného problému z oblasti vodného hospodárstva s využitím prvkov CAD systémov, dostupných tabuľkových procesorov, využitie databáz a ich spracovanie. Prevažná časť práce bude prebiehať formou detailnej konzultácie s pedagógom s cieľom dosiahnuť samostatnú a koncepčnú prácu študenta.
 
Stručná osnova predmetu:
- Tabuľkový procesor – využitie databázových funkcií
- Spracovanie databázy, spracovanie s využitím funkcie kontingenčnej tabuľky,
- Matematické modelovanie vodovodnej siete
- Matematické modelovanie kanalizačného systému
- Matematické modelovanie korýt a kanálov
- Základy CFD modelovania objektov vodohospodárskych stavieb
- Syntetizovanie údajov, spracovanie výsledkov s využitím tabuľkových procesorov
- Kompletizácia prác konkrétne riešeného problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HILL, A. -- A.E, R. A Complete AutoCAD Databook. New York : Prentice Hall, 1990. 340 s. ISBN 0-13-054024-2.
STANKO, Š. Design of sewer system by autonomous system. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : Košice, Slovak Republic, May 22-25, 2012. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2012, ISBN 978-80-553-0905-7.
STANKO, Š. Sewer system by SeWaCAD. "Ovidius" University Annals of Constanta :, 13. s. 21--29.

Odporúčaná:
ANSYS Fluent 3
AutoCAD 2013, User's Guide, dostupné na: http://usa.autodesk.com/adsk/, (2012)
MIKE NET users guide
STANKO, Š.: SeWaCAD, E-Users guide, design of sewer system, lesson assistant (2010)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk a anglický jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Michal Holubec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: