12. 12. 2019  1:11 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_N - Diplomová práca (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Diplomová práca
Kód predmetu: I1-DP_N
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Iyad Abrahoim, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Hollý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kamil Laco, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Majtánová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sonnenschein, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť triediť a analyzovať odbornú a vedeckú literatúru, samostatne naštudovať zadanú problematiku a spracovať ju formou rešerše. Dokáže syntetizovať poznatky rôznych odborných predmetov a tvorivo ich využiť pri riešení zadaného odborného problému alebo projektu. Osvojí si základné metódy a postupy odbornej, tvorivej práce. Získa schopnosť zhodnotiť dosiahnuté výsledky alebo riešenia a vyvodiť adekvátne závery. Naučí sa analyzovať vzťahy a dopady návrhu priestorového usporiadania na konštrukčné a technologické riešenie objektov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Štúdium odbornej literatúry, podkladov zadania, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
• Spracovanie náplne zadania diplomovej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
• Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských alebo laboratórnych prác.
• Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie vypočítaných alebo nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov podľa požiadaviek zadania.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: kontrola kompletnosti a správnosti spracovania zadanej témy
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: