19. 1. 2020  9:18 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_N - Diplomová práca (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DP_N
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Obsah predmetu:
• Štúdium odbornej literatúry, podkladov zadania, triedenie a analyzovanie poznatkov, spracovávanie odbornej literárnej rešerše.
• Spracovanie náplne zadania diplomovej práce, formulovanie odborných problémov, výber vhodných metód riešenia, vytýčenie cieľov práce.
• Riešenie zadanej problematiky, spracovávanie výpočtových, grafických, meračských alebo laboratórnych prác.
• Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, tabuľkové a grafické spracovávanie vypočítaných alebo nameraných údajov, zhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov podľa požiadaviek zadania.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: