20. 10. 2019  13:06 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-EX_N - Exkurzia (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-EX_N
Názov predmetu: Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia40 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: nosné konštrukcie stavieb - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na exkurzii
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prakticky konfrontuje svoje teoretické vedomosti s realitou na konkrétnych stavbách. Navštívime najmä rozostavané stavby s dôrazom na výstavbu nosných konštrukcií v regióne Bratislavy a okolia.
 
Stručná osnova predmetu:
študenti sa zúčastnia na reálnej stavbe v Bratislave alebo v okolí Bratislavy. Exkurzia je zameraná na nosné železobetónové alebo oceľové konštrukcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAŠKOVÁ, M. -- STYKOVÁ, D. -- ZÁSZLÓSOVÁ, M. Stavebný zákon: Úplné znenie s komentárom v úprave platnej od 1.1.2005. Bratislava : UNIKA, 2005. 218 s. ISBN 80-88966-44-2.
PAŠKOVÁ, M. -- STYKOVÁ, D. -- ZÁSZLÓSOVÁ, M. Stavebný zákon: Veľká novela s komentárom.Úplné znenie zákona v úprave platnej od 1.8.2000. Bratislava : UNIKA, 2000. 200 s. ISBN 80-88966-19-1.
BOŽÍK, M. -- BOŽÍKOVÁ, J. Stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy. In Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii na SVF STU v Bratislave: ESF SvF kurz č.18: Progresívne metódy riadenia vodného hospodárstva v malých a stredne veľkých podnikoch..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 425

ZFX
99,3 %0,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: