20. 10. 2020  6:15 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-EX_N - Exkurzia (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Exkurzia
Kód predmetu: I1-EX_N
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prakticky konfrontuje svoje teoretické vedomosti s realitou na konkrétnych stavbách. Navštívime najmä rozostavané stavby s dôrazom na výstavbu nosných konštrukcií v regióne Bratislavy a okolia.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
študenti sa zúčastnia na reálnej stavbe v Bratislave alebo v okolí Bratislavy. Exkurzia je zameraná na nosné železobetónové alebo oceľové konštrukcie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAŠKOVÁ, M. -- STYKOVÁ, D. -- ZÁSZLÓSOVÁ, M. Stavebný zákon: Úplné znenie s komentárom v úprave platnej od 1.1.2005. Bratislava : UNIKA, 2005. 218 s. ISBN 80-88966-44-2.
PAŠKOVÁ, M. -- STYKOVÁ, D. -- ZÁSZLÓSOVÁ, M. Stavebný zákon: Veľká novela s komentárom.Úplné znenie zákona v úprave platnej od 1.8.2000. Bratislava : UNIKA, 2000. 200 s. ISBN 80-88966-19-1.
BOŽÍK, M. -- BOŽÍKOVÁ, J. Stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy. In Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii na SVF STU v Bratislave: ESF SvF kurz č.18: Progresívne metódy riadenia vodného hospodárstva v malých a stredne veľkých podnikoch..

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
aktívna účasť na exkurzii
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: