Jul 18, 2019   0:49 a.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus I1-HYUU - Hydrológia urbanizovaných území (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-HYUU
Názov predmetu: Hydrológia urbanizovaných území
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: vodné stavby a vodné hospodárstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované zadania, záverečný test.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja problematiku vplyvov urbanizácie na hydrologický cyklus, zdokonalia sa vo výpočtových metódach povrchového odtoku zrážkových vôd v mestských povodiach ako aj odtoku v stokovej sieti. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi simulácie odtoku a znečistenia odpadových vôd v stokových sieťach a vplyvom dažďového odtoku na recipienty. Overia si a pochopia spôsoby monitoringu stokových sietí a recipientov ako aj metódy regulácie a retencie odtoku na povrchu povodia ako aj v stokovej sieti s dôrazom na vsakovanie neznečistených zrážkových vôd, trvale udržateľný vývoj v mestách a redukcie nepriaznivého vplyvu mestského odtoku na vodné toky.
 
Stručná osnova predmetu:
- Dôsledky urbanizácie. Zmeny v odtokovom procese. Znečistenie dažďového odtoku.
- Výpočet tvorby a koncentrácia povrchového odtoku dažďových vôd v mestských povodiach.
- Návrh vsakovacích zariadení - technické kritériá návrhu a praktické ukážky
- Posudzovanie vplyvu odľahčovacích komôr na recipient
- Navrhovanie dažďových nádrží
- Modelovanie dažďového odtoku v stokových sieťach modelom MOUSE.
- Znečistenie dažďového odtoku. Modelovanie transport znečistenia v stokovej sieti modelom MOUSE SAMBA.
- Vplyv odtoku odpadových vôd na recipienty. Modelovanie znečistenia recipientov modelom MIKE11.
- Monitoring stokových sietí a recipientov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZTRUHÁR, D. -- SOKÁČ, M. Hydrológia urbanizovaných území. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 192 s. ISBN 80-227-2220-0.
URCIKÁN, P. -- RUSNÁK, D. Stokovanie a čistenie odpadových vôd: Stokovanie I. Navrhovanie stokových sietí. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 324 s. ISBN 978-80-227-3435-6.
URCIKÁN, P. -- RUSNÁK, D. Stokovanie a čistenie odpadových vôd: Stokovanie II. Objekty na stokovej sieti. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 246 s. ISBN 978-80-227-3434-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ABCDEFX
89,2 %2,7 %2,7 %0 %5,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Holubec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: