Feb 21, 2020   11:36 a.m. Eleonóra
Academic information system

Course syllabus B1-IG1 - Inžinierska geodézia 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-IG1
Názov predmetu: Inžinierska geodézia 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
bodové hodnotenie vypracovaných programov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti vytyčovacích prác, plánovania presnosti vytyčovacích prác, vytyčovacích sietí, vytyčovania základných prvkov, tvorby vytyčovacích výkresov, nadväznosti vytyčovacích prác na STN, resp. ISO normy, vytyčovanie kružnicových oblúkov a výškových oblúkov. V ďalšej časti získa základné poznatky z problematiky merania posunov a pretvorení stavebných objektov, merania žeriavových dráh a vyhotovovania vybraných technických účelových máp.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a úlohy IG. Normy súvisiace s realizáciu geodetických a kartografických činností v oblasti inžinierskej geodézie.
Plánovanie presnosti vytyčovacích prác, zásady vytyčovania, výber vytyčovacích prvkov, kritériá kvality vytyčovania, analýzy presnosti vytyčovacích prác.
Vytyčovacie siete -- polohové, výškové. Vytyčovacie výkresy.
Polohové vytyčovanie základných prvkov, uhlov, dĺžok, smerov, kolmíc, rovnobežiek. Metódy na vytýčenie polohy bodu s rozborom presnosti.
Výškové vytyčovanie výšky bodu, priamky, vrstevnice, roviny. Vytýčenie zvislice.
Výpočet jednoduchých a zložených kružnicových oblúkov, oblúkov s prechodnicami.
Vytyčovanie kružnicových oblúkov a prechodníc.
Výpočet výškových oblúkov. Vytyčovanie výškových oblúkov.
Účelové mapy technické. Technická mapa mesta, Základná mapa diaľnice, Jednotná želežničná mapa, Základná mapa letiska. Základná mapa závodu.
Základy merania posunov a pretvorení stavebných objektov.
Vytyčovanie a kontrolné meranie žeriavových dráh -- úvod do problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MICHALČÁK, O. Inžinierska geodézia I. Bratislava: Alfa Bratislava, 1995. 408 s.
MICHALČAKOVÁ, A. -- LUKÁČ, Š. -- MICHALČÁK, O. -- KOPÁČIK, A. Inžinierska geodézia. Vybrané inžiniersko-geodetické metódy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1995. 124 s.
KOPÁČIK, A. Meracie systémy v inžinierskej geodézii. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 183 s. ISBN 80-227-1036-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

ABCDEFX
6,3 %15,4 %25,2 %22,4 %21,0 %9,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: