23. 1. 2020  14:11 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-IG1 - Inžinierska geodézia 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Inžinierska geodézia 1
Kód predmetu: B1-IG1
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti vytyčovacích prác, plánovania presnosti vytyčovacích prác, vytyčovacích sietí, vytyčovania základných prvkov, tvorby vytyčovacích výkresov, nadväznosti vytyčovacích prác na STN, resp. ISO normy, vytyčovanie kružnicových oblúkov a výškových oblúkov. V ďalšej časti získa základné poznatky z problematiky merania posunov a pretvorení stavebných objektov, merania žeriavových dráh a vyhotovovania vybraných technických účelových máp.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a úlohy IG. Normy súvisiace s realizáciu geodetických a kartografických činností v oblasti inžinierskej geodézie.
Plánovanie presnosti vytyčovacích prác, zásady vytyčovania, výber vytyčovacích prvkov, kritériá kvality vytyčovania, analýzy presnosti vytyčovacích prác.
Vytyčovacie siete -- polohové, výškové. Vytyčovacie výkresy.
Polohové vytyčovanie základných prvkov, uhlov, dĺžok, smerov, kolmíc, rovnobežiek. Metódy na vytýčenie polohy bodu s rozborom presnosti.
Výškové vytyčovanie výšky bodu, priamky, vrstevnice, roviny. Vytýčenie zvislice.
Výpočet jednoduchých a zložených kružnicových oblúkov, oblúkov s prechodnicami.
Vytyčovanie kružnicových oblúkov a prechodníc.
Výpočet výškových oblúkov. Vytyčovanie výškových oblúkov.
Účelové mapy technické. Technická mapa mesta, Základná mapa diaľnice, Jednotná želežničná mapa, Základná mapa letiska. Základná mapa závodu.
Základy merania posunov a pretvorení stavebných objektov.
Vytyčovanie a kontrolné meranie žeriavových dráh -- úvod do problematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MICHALČÁK, O. Inžinierska geodézia I. Bratislava: Alfa Bratislava, 1995. 408 s.
MICHALČAKOVÁ, A. -- LUKÁČ, Š. -- MICHALČÁK, O. -- KOPÁČIK, A. Inžinierska geodézia. Vybrané inžiniersko-geodetické metódy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1995. 124 s.
KOPÁČIK, A. Meracie systémy v inžinierskej geodézii. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 183 s. ISBN 80-227-1036-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška, cvičenia...
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: