Nov 18, 2019   10:43 p.m. Eugen
Academic information system

Course syllabus B1-I - Izolácie (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-I
Názov predmetu: Izolácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Protokoly z laboratórnych cvičení sa hodnotia max. počtom bodov 10 bodov. Minimálny počet bodov na získanie zápočtu je 5 bodov. Pri získaní 10 bodov sa do záverečného testu pripočítajú 2 body a pri získaní 9 bodov sa započíta 1 bod.

Pri záverečnom teste na hodnotenie A je potrebné získať 26-25 bodov, na hodnotenie B 24-23 bodov, na hodnotenie C 22-21 bodov, na hodnotenie D 20-19 bodov a na hodnotenie E 18-17 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Tento predmet nadväzuje na stavebné materiály. Študent si prehĺbi poznatky z oblasti všetkých typov stavebných izolácií. Pozornosť je sústredená na hydroizolácie a tepelné izolácie. V rámci tohto predmetu sa absolvuje exkurzia do závodov na výrobu týchto výrobkov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Hyroizolačné materiály (výroba, vlastnosti, typy výrobkov a použitie).
• Tepelnoizolačné materiály (výroba, vlastnosti, typy výrobkov a použitie).
• Zvukoizolačné materiály (výroba, vlastnosti, typy výrobkov a použitie).
• Izolačné materiály na špeciálne účely (výroba, vlastnosti, typy výrobkov a použitie).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠVEDA, M. Izolácie I – Hydroizolácie na báze asfaltov. Bratislava: ES STU, 2007. 99 s.
ŠVEDA, M. Izolácie II- Hydroizolácie na báze plastov. Bratislava: ES STU, 2007. 153 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 165

ABCDEFX
38,8 %27,3 %26,1 %5,5 %2,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. Miriam Ledererová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: