Dec 12, 2019   5:11 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus B1-REAS - Realizácia stavieb (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-REAS
Názov predmetu: Realizácia stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 6. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinne voliteľný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať poznatky z procesu prípravy stavieb zo strany stavebníka a zhotoviteľa stavby. Predmet sa zameriava na objektové procesy a ich priestorovú, časovú a technologickú štruktúru, organizáciu výrobných procesov a návrh metód stavby objektov. Predmet formuje poslucháča na schopnosť pôsobiť v príprave a pri riadení výstavby v oblasti návrhu metód stavby objektov, organizácie časového postupu výstavby a zabezpečovaní kvality, BOZP a OŽP v procese prípravy a realizácie stavby.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy vo výstavbe, účastníci výstavby a ich kompetencie
 Proces územného plánovanie a základné územno-plánovacie podklady
 Stavebné konanie a jeho účastníci. Stavebné povolenie a jeho záväzné podmienky
 Proces prípravy stavby stavebníkom.
 Účel projektu organizácie výstavby (POV), spracovateľ POV a obsah POV, základné podklady k POV a obsah technickej správa a situácie k POV
 Príprava stavby zhotoviteľom. Fázy prípravy stavebno-technologického projektovania.
 Modelovanie priebehu výstavby a definícia štruktúry stavebného procesu, spôsoby zobrazovania priebehu výstavby v čase.
 Metódy postupu výstavby , sieťový graf, typy sieťových grafov, kritická cesta
 Zariadenie staveniska, jeho členenie, obsah technickej správy k zariadeniu staveniska (ZS), obsah situácie k ZS.
 Kompetencie stavbyvedúceho pred začatím výstavby, pri začatí výstavby, počas výstavby a po dokončení a odovzdaní stavby.
 Základné dokumenty na stavbe, obsah stavebného denníka
 Zabezpečenie kvality, OŽP a BOZP v procese prípravy a realizácie stavby.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
26. GAŠPARÍK,J.: Realizácia stavieb 1, 1. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
27. GAŠPARÍK,J.: Realizácia stavieb 2, 2. časť, učebné texty k prednáškam na CD, Tribun EU Brno, 2014
28. Gašparík,J.-Makýš,P.-Búciová,M.-Hulínová,Z.-Szalayová,S..:Realizácia stavieb . Tribun EU Brno, 2014
29. Makýš, P-MAKÝŠ,O..: Projekt organizácie výstavby, Vydavateľstvo STU Bratislava 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1038

ABCDEFX
26,0 %22,1 %20,4 %18,7 %12,4 %0,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Belániová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Hanko, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Barbara Chamulová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Richard Matúšek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Prokopčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Sylvia Szalayová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marcel Šmotlák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: