14. 10. 2019  22:50 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-SS_C - Statics of Structures (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Statics of Structures
Kód predmetu: B1-SS_C
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Psotný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými zákonmi, princípmi a metódami klasickej mechaniky, ktoré následne bude aplikovať na úlohy na úlohy o rovnováhe a ekvivalencii silových sústav, v kinematike a statike hmotného bodu a tuhej dosky. Oboznámi sa s výpočtom reakcií a vnútorných síl na rovinných prútových jednoduchých a zložených staticky určitých sústavách. Získané vedomosti v ďalšom uplatní pri určovaní priebehu vnútorných síl aj na priečne zaťažených rámoch a priehradových konštrukciách. Študované budú aj postupy a riešenia základných geometrických prierezov prútov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Podmienky ekvivalencie a rovnováhy centrálnej a všeobecnej sústavy síl v rovine a v priestore
Výpočet ťažiska a kvadratických momentov (momentov zotrvačnosti) rovinných obrazcov
Typy zaťaženia a ich statické ekvivalenty
Statika a kinematika hmotného bodu, tuhej dosky a ich sústav v rovine.
Reakcie vo väzbách a vnútorné sily .
Virtuálna práca tuhých telies
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUNG, Y. Foundations of solid mechanics. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1965. 525 s. ISBN 0-13-329912-0.
BEER, F P. -- JOHNSTON, R E. Vector mechanics for engineers: Statics and dynamics. New York : McGraw-Hill, 1988. 1026 s. ISBN 0-07-079923-7.
Ravinger, J. - Sokol, M.: Statics of Structures, STU Bratislava 2009. Bratislava: STU, 2009. 91 s. ISBN 978-80-227-3029-7.
MEGSON, T. Structural and stress analysis. Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2005. ISBN 0-7506-6221-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa člení na prednášky a numerické cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: