Jun 16, 2019   4:33 p.m. Blanka
Academic information system

Course syllabus B1-SM2 - Stavebné materiály 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SM2
Názov predmetu: Stavebné materiály 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Protokoly z laboratórnych cvičení sa hodnotia max. počtom bodov 10 bodov. Minimálny počet bodov na získanie zápočtu je 5 bodov. Pri získaní 10 bodov sa do záverečného testu pripočítajú 2 body a pri získaní 9 bodov sa započíta 1 bod.

Pri záverečnom teste na hodnotenie A je potrebné získať 26-25 bodov, na hodnotenie B 24-23 bodov, na hodnotenie C 22-21 bodov, na hodnotenie D 20-19 bodov a na hodnotenie E 18-17 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet nadväzuje na "stavebné materiály 1". Študent získa encyklopedické znalosti z rozsiahlej oblasti zahrňujúcej celú problematiku stavebných materiálov. Ide predovšetkým o významné poznatky týkajúce sa fyzikálnych a chemických vlastností, výroby, typov výrobkov a ich vhodnej aplikácie a metodiky skúšania ich vlastností. Absolvovanie predmetu umožní základnú orientáciu v širokej ponuke stavebných materiálov potrebnú pre bakalára pri odchode do stavebnej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
• Hydraulické a organické spojivá (výrobky, použitie a skúšky vlastností). Hydraulické a špeciálne maltoviny (výrobky, použitie a skúšky vlastností).
• Vláknocementové výrobky. Typy, zložky, vlastnosti a použitie.
• Malty. Charakteristika a rozdelenie. Malty na všeobecné použitie. Malty na všeobecné účely. Skúšky vlastností mált.
• Betóny. Navrhovanie zloženia betónu, technológie spracovania čerstvého betónu. Ošetrovanie čerstvého betónu. Betóny na špeciálne použitie. Chemické vplyvy pôsobiace na betón.
• Ľahké betóny. Charaktweristika a rozdelenie. Zložky, výroba, vlastností a použitie.
• Stavebné dielce. Rozdelenie, spôsoby výroby, typy výrobkov a použitie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SVOBODA, L. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2004.
ROUSEKOVÁ, I. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga group, v.o.s., 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 627

ABCDEFX
8,8 %17,2 %25,8 %27,4 %20,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Valéria Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Ledererová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alena Struhárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: