20. 10. 2019  22:06 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ZRH - Základy riečnej hydrauliky (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Základy riečnej hydrauliky
Kód predmetu: B1-ZRH
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Lea Čubanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Radomil Květon, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Orfánus, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z hydrauliky otvorených korýt a hydrauliky vodohospodárskych objektov. Naučí sa aplikovať poznatky z hydromechaniky na riešenie neustáleného prúdenia v kanáloch a prirodzených tokoch. Získa poznatky o dimenzovaní jednotlivých elementov hydrotechnických konštrukcií a o ich vhodnom a optimálnom tvarovom riešení.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z prúdenia vody v korytách a interakcie prúdiacej tekutiny s vodohospodárskymi objektmi. Súčasťou výučby je praktická aplikácia získaných poznatkov v oblasti povodňovej problematiky a ukážka možností využitia prostriedkov matematického modelovania:

• Neustálené beztlakové prúdenie, oscilačné, translačné a rázové vlny.
• Ustálený výtok z nádrží, plnenie a vyprázdňovanie nádrží.
• Priepady, výpočet ich kapacity, dimenzovanie rozmerov, návrh tvaru.
• Vodný skok, jeho charakteristiky a štruktúra.
• Tlmenie energie pod vzdúvadlami, návrh vývaru.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika II. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 319 s. ISBN 80-227-1487-9.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov I.: Objekty a potrubia. Bratislava : Alfa, 1986. 341 s.
MÄSIAR, E. -- KAMENSKÝ, J. Hydraulika pre stavebných inžinierov II: Prúdenie v korytách a pórovitom prostredí. Bratislava : Alfa, 1989. 309 s.
KAMENSKÝ, J. Prúdenie tekutín. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 272 s.
KVĚTON, R. Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 143 s. ISBN 978-80-227-3810-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: