22. 10. 2019  9:10 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-ZRH - Základy riečnej hydrauliky (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ZRH
Názov predmetu: Základy riečnej hydrauliky
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Štúdium je zamerané na získanie poznatkov z prúdenia vody v korytách a interakcie prúdiacej tekutiny s vodohospodárskymi objektmi. Súčasťou výučby je praktická aplikácia získaných poznatkov v oblasti povodňovej problematiky a ukážka možností využitia prostriedkov matematického modelovania:

• Neustálené beztlakové prúdenie, oscilačné, translačné a rázové vlny.
• Ustálený výtok z nádrží, plnenie a vyprázdňovanie nádrží.
• Priepady, výpočet ich kapacity, dimenzovanie rozmerov, návrh tvaru.
• Vodný skok, jeho charakteristiky a štruktúra.
• Tlmenie energie pod vzdúvadlami, návrh vývaru.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: