18. 11. 2019  14:42 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ZPHZP - Životné prostredie a hygiena ŽP (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ZPHZP
Názov predmetu: Životné prostredie a hygiena ŽP
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test, správne vypracované všetky zadania, získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomostí interdisciplinárneho charakteru - komplexné hodnotenie očakávaných pozitívnych i negatívnych vplyvov na životné prostredie. Bude rozumieť problémom a vzájomným vzťahom v životnom prostredí, bude schopný analyzovať vplyvy na životné prostredie a na základe výsledku analýzy navrhnúť riešenie.
Študent získa základy vedomostí o hygienických a životných podmienkach miest a sídelných útvarov, naučí sa poznávať a aplikovať zásady hygienických požiadaviek na rôzne druhy prostredia (obytné, pracovné prostredie a pod.).
 
Stručná osnova predmetu:
- Ekosystémy, životné prostredie.
- Prírodné zdroje a ich klasifikácia. Technické aspekty životného prostredia.
- Znečisťovanie atmosféry, hydrosféry a pedosféry.
- Charakterizácia odpadového hospodárstva.
- Prírodné faktory ohrozenia výstavby.
- Trvalo udržateľný rozvoj, jeho princípy, kritéria a ukazovatele.
- Právna úprava životného prostredia. Hodnotenie vplyvu stavieb a činnosti na ŽP
- Urbanizmus a zdravotné problémy
- Hygiena miest a sídelných útvarov
- Bývanie a zdravie
- Hygiena práce, fyzikálne, chemické a biologické škodliviny.
- Hygiena školských objektov
- Znečistenie faktorov ŽP a z neho pochádzajúce ochorenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ÁGHOVÁ, Ľ. Životné podmienky a zdravie: Zborník vedeckých prác. Bratislava : Štátny zdravotný ústav SR, 2002. 364 strany. ISBN 80-7159-137-8.
ČERMÁK, O. -- RAPLÍK, M. -- LUKÁČ, M. Životné prostredie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 172 s.
ČERMÁK, O. -- KOL. Životné prostredie. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 390 s. ISBN 978-80-227-2958-1.
KIELY, G. Environmental Engineering. London : The McGraw-Hill Companies, 1997. 979 s. ISBN 0-07-709127-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
54,5 %15,2 %12,1 %12,1 %6,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lenka Hrudková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kristína Lukáčová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: