12. 12. 2019  3:51 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ZPHZP - Životné prostredie a hygiena ŽP (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ZPHZP
Názov predmetu: Životné prostredie a hygiena ŽP
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
- Ekosystémy, životné prostredie.
- Prírodné zdroje a ich klasifikácia. Technické aspekty životného prostredia.
- Znečisťovanie atmosféry, hydrosféry a pedosféry.
- Charakterizácia odpadového hospodárstva.
- Prírodné faktory ohrozenia výstavby.
- Trvalo udržateľný rozvoj, jeho princípy, kritéria a ukazovatele.
- Právna úprava životného prostredia. Hodnotenie vplyvu stavieb a činnosti na ŽP
- Urbanizmus a zdravotné problémy
- Hygiena miest a sídelných útvarov
- Bývanie a zdravie
- Hygiena práce, fyzikálne, chemické a biologické škodliviny.
- Hygiena školských objektov
- Znečistenie faktorov ŽP a z neho pochádzajúce ochorenia


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: