15. 11. 2019  12:25 Leopold
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-HYD - Hydrológia (SvF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-HYD
Názov predmetu: Hydrológia
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
- Hydrologický systém, klimatické procesy a faktory. Procesy v prízemnej vrstve atmosféry. Hydrologický cyklus, všeobecná cirkulácia atmosféry a odtok.
- Zrážky. Vyhodnocovanie zrážkomerných pozorovaní. Určenie priemerných zrážok na povodie. Režim zrážok.
- Riečna sieť. Morfologické a morfometrické charakteristiky. Vodné stavy. Prietoky. Meranie vodných stavov a prietokov. Merná krivka prietokov. Prietokový režim a jeho charakteristiky. Priemerné ročné, mesačné, denné prietoky a ich variabilita. M-denné prietoky.
- Klasifikácia hydrologického režimu slovenských tokov. Určovanie hydrologických charakteristík mimo pozorovacích profilov.
- Povodňový odtok. Metódy výberu súboru extrémov. Štatistické spracovanie maximálnych prietokov. Návrhové prietoky. N-ročné prietoky, čiara prekročenia a čiara opakovania. Nepriame spôsoby výpočtu návrhových maximálnych prietokov a objemov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 20. 09. 2017.

Typ výstupu: