24. 2. 2020  7:35 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DP4E_IIS_D - Dizertačná skúška (FIIT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Kód predmetu: DP4E_IIS_D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy vedeckej práce. Získa hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahne pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje druhú časť druhej etapy riešenia dizertačného projektu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Analýza súčasného stavu v príslušnej oblasti poznania.
2.Získavanie a štúdium informačných zdrojov.
3.Kritická analýza existujúcich prístupov, ich porovnanie a kategorizácia.
4.Formulovanie téz dizertačnej práce.
5.Spracovanie písomnej správy k dizertačnej skúške, ktorú posudzuje jeden oponent a obhajoba je
obsahom dizertačnej skúšky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vybrané monografie, vedecké články a ďalšie informačné zdroje z oblasti výskumu.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Posudok a obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Typ výstupu: