24. 10. 2020  0:50 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP4E_IIS_D - Dizertačná skúška (FIIT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DP4E_IIS_D
Názov predmetu:
Dizertačná skúška
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (20 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Analýza súčasného stavu v príslušnej oblasti poznania.
2.Získavanie a štúdium informačných zdrojov.
3.Kritická analýza existujúcich prístupov, ich porovnanie a kategorizácia.
4.Formulovanie téz dizertačnej práce.
5.Spracovanie písomnej správy k dizertačnej skúške, ktorú posudzuje jeden oponent a obhajoba je
obsahom dizertačnej skúšky.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Typ výstupu: