Jan 28, 2020   8:31 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus DP4E_IIS_D - Dizertačná skúška (FIIT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP4E_IIS_D
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (20 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Analýza súčasného stavu v príslušnej oblasti poznania.
2.Získavanie a štúdium informačných zdrojov.
3.Kritická analýza existujúcich prístupov, ich porovnanie a kategorizácia.
4.Formulovanie téz dizertačnej práce.
5.Spracovanie písomnej správy k dizertačnej skúške, ktorú posudzuje jeden oponent a obhajoba je
obsahom dizertačnej skúšky.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Type of output: