21. 11. 2019  17:03 Elvíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP1E_IIS_D - Dizertačný projekt Ie (FIIT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP1E_IIS_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt Ie
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Analýza súčasného stavu v príslušnej oblasti poznania.
2.Získavanie a štúdium informačných zdrojov.
3.Kritická analýza existujúcich prístupov.
4.Spracovanie písomnej správy, ktorú hodnotí školiteľ.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Typ výstupu: