20. 10. 2019  23:45 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP5_IIS_D - Dizertačný projekt V (FIIT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Dizertačný projekt V
Kód predmetu: DP5_IIS_D
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy vedeckej práce. Získa hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahne pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje piatu etapu riešenia dizertačného projektu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Písomné spracovanie výsledkov vo forme správy, ktorú hodnotí školiteľ.
3.Ústna prezentácia výsledkov na vedeckom seminári pracoviska.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vybrané monografie, vedecké články a ďalšie informačné zdroje z oblasti výskumu.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Typ výstupu: