28. 2. 2020  13:55 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VPR1EIIS_D - Výskumná práca 1e (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VPR1EIIS_D
Názov predmetu: Výskumná práca 1e
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné informačné systémy - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežne projekty k riešeniu odpovedajúce téme zadanej PhD, hodnotené školiteľom
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je preukázať schopnosť samostatnej a tímovej práce pri riešení konkrétnej výskumnej úlohy alebo projektu. Výskumná práca študenta sa skladá z analytickej časti, v ktorej doktorand zhrňuje poznatky o súčasnom stave riešenej problematiky a zo syntetickej časti, v ktorej doktorand navrhuje a overuje nové riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie výskumného problému. Položenie vedeckej otázky. (na podklade dosiahnutej úrovne súčasného vedeckého poznania)
Vytýčenie cieľu výskumu
Formulovanie hypotézy
Zadefinovanie úloh výskumu
Zvolenie výskumných metód
Upresnenie metodiky výskumu
Zhrnutie výsledkov výskumu a ich interpretácia
Závery výskumu
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa odporúčania zodpovedného vedúceho riešiteľa vedeckovýskumnej úlohy alebo projektu a školiteľa.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci dizertačných prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 8. 2016
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 12. 08. 2016.

Typ výstupu: