Feb 23, 2020   3:59 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Course syllabus VPR1EIIS_D - Výskumná práca 1e (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Výskumná práca 1e
Kód predmetu: VPR1EIIS_D
Ukončenie a kredity: zápočet (30 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je preukázať schopnosť samostatnej a tímovej práce pri riešení konkrétnej výskumnej úlohy alebo projektu. Výskumná práca študenta sa skladá z analytickej časti, v ktorej doktorand zhrňuje poznatky o súčasnom stave riešenej problematiky a zo syntetickej časti, v ktorej doktorand navrhuje a overuje nové riešenia.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie výskumného problému. Položenie vedeckej otázky. (na podklade dosiahnutej úrovne súčasného vedeckého poznania)
Vytýčenie cieľu výskumu
Formulovanie hypotézy
Zadefinovanie úloh výskumu
Zvolenie výskumných metód
Upresnenie metodiky výskumu
Zhrnutie výsledkov výskumu a ich interpretácia
Závery výskumu
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa odporúčania zodpovedného vedúceho riešiteľa vedeckovýskumnej úlohy alebo projektu a školiteľa.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: priebežne projekty k riešeniu odpovedajúce téme zadanej PhD, hodnotené školiteľom
 
Metódy a kritériá hodnotenia: ohodnotenie celkového výsledku výskumnej práce dosiahnutej PhD študentom počas semestra
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 12. 08. 2016.

Type of output: