26. 10. 2020  13:55 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_PAD15_A - Prezentácia architektonického dedičstva I (FAD - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_PAD15_A
Názov predmetu:
Prezentácia architektonického dedičstva I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je na cvičení klauzúrna práca za 20 bodov, za ústnu skúšku môže študent získať max. 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať spolu najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z klauzúrnej práce získa menej ako 11 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z terminológie pamiatkovej starostlivosti,osvojiť si metódy obnovy a ich používanie v procese architektonického navrhovania. Vedieť definovať špecifiká architektonického navrhovania v pamiatkovo chránených architektonických a urbanistických štruktúrach.
Interpretovať problém vzhľadom na proces globalizácie, s dôrazom na hľadanie kultúrnej identity západného hodnotového modelu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na pochopenie problematiky ochrany a obnovy architektonického dedičstva ako kulturologického javu. Na základe procesu identifikácie s kultúrou predkov vysvetľuje úlohu pamiatkovej starostlivosti v jednotlivých kultúrnych kontextoch západného typu. Vysvetľuje proces pamiatkovej obnovy ako tvorivú disciplínu, s dôrazom na dodržanie exaktnosti postupu obnovy pamiatkovo chránenej štruktúry.
Poznatky sú využité pri návrhu koncepcie obnovy pamiatkovo chránených architektonických a urbanistických štruktúr
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOROVÁ, J. -- LALKOVÁ, J. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 140 s. ISBN 8022718378.
GREGOROVÁ, J. -- GREGOR, P. Diferencovaná pamiatková ochrana si vyžaduje diferencovaný architektonický návrh. Projekt, s. 44--49.
GREGOROVÁ, J. Historické mesto- vec kultúrnej verejnosti: Prezentácia čiastkových výsledkov projektu EcoCity v Trnave. Projekt, s. 18--21.
GREGOROVÁ, J. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 77--89. ISBN 80-88999-05-7.
GREGOROVÁ, J. Obnova pamiatok profesionalizmus alebo fundamentalizmus ...?. Eurostav, s. 10--13. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. Pamäť miesta ako téma tvorby. Projekt, s. 6--7.
GREGOROVÁ, J. -- GREGOR, P. Výskum v oblasti obnovy architektonického dedičstva. ALFA: Architektonické listy, s. 18--22.
GREGOROVÁ, J. Záchrana architektonického dedičstva v Novom Jičíne. Pamiatky a múzeá, s. 65--68.
GREGOROVÁ, J. -- ŠKROVINA, M. -- PAULINY, P. Znovu nájdené sakrálne miesta. In SLIVKA, M. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia VI : Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Sympózium 31.8.-2.9.2006, Kláštorisko. Levoča: Kláštorisko, 2007, s. 39--46. ISBN 978-80-88880-76-9.
GREGOROVÁ, J. -- ŠPAČEK, R. Kultúrna udržateľnosť ako podmienka kultivovanej obývateľnosti mesta. In KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010, s. 33--42. ISBN 978-80-227-3333-5.
GREGOROVÁ, J. Aj ruina môže byť predmetom architektonického navrhovania. Projekt, s. 62--67.
GREGOROVÁ, J. Druhá šanca pre stĺpy z kefovej továrne. Eurostav, s. 30--32. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. -- MIKLOŠ, P. Hľadanie kultúrnej kontinuity. Pamiatky a múzeá, s. 44--45.
GREGOROVÁ, J. Kde končia hranice extrému pri ochrane deičstva ?. Eurostav, s. 20--25. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. Kopčany a Mikulčice: Prezentácia veľkomoravskej urbanistickej aglomerácie v barokovej krajine. Urbanita, s. 44--47.
GREGOROVÁ, J. Kultúrno - historické hodnoty územia v Územnoplánovacej dokumentácii. In Územnoplánovacie podklady: Seminár 29.4.2010, Banská Bystrica. Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2010, s. 7. ISBN 978-80-88757-59-7.
GREGOROVÁ, J. Moderné v tradičnom- hlavný problém koncepcie pamiatkovej obnovy Pamiatkovej zóny centrálnej mestskej oblasti Bratislava. Projekt, s. 20--27.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
GREGOROVÁ, J. Prezentácia torz architektúry v urbanistickom kontexte. In Monumentorum tutela 14. Ochrana pamiatok 14. Bratislava : Pamiatkový úrad, 2003, s. 115--122. ISBN 80-89175-00-7.
BOTEK, A. -- GREGOROVÁ, J. -- PALGUTOVÁ, K. Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola Sv. Margioty Antiochijskej v Kopčanoch - 1. časť. Bratislava : STU FA, 2011.
GREGOROVÁ, J. Reprezentačný objekt potrebuje nadštandardnú obnovu. Projekt, s. 50--55.
GREGOROVÁ, J. Reverzibilita a transparentnosť - hlavné trendy architektonickej tvorby v pamiatkovo chránenýchštruktúrach. In DVOŘÁKOVÁ, V. Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008, s. 54--59. ISBN 978-80-89175-25-3.
GREGOROVÁ, J. Sprítomnená minulosť v obnove mesta Schwäbisch Hall. Projekt, s. 20--22.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

AB
C
D
E
FX
35,0 %
45,0 %
20,0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 7. 2018
Schválil:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 07. 2018.

Typ výstupu: